UMOWA KUPNA I SPRZEDAŻY SAMOCHODU

UMOWA KUPNA I SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Masz zamiar kupić lub sprzedać dotychczasowe auto?

Nie masz umowy kupna sprzedaży?

Tutaj znajdziesz gotowy wzór.

Wystarczy wydrukować i wypełnić.

Jeśli sprzedajesz lub kupujesz samochód musisz potwierdzić to odpowiednim dokumentem.

Jest nim umowa sprzedaży pojazdu, którą sprzedający jest zobowiązany podpisać z nowym nabywcą.
Umowę należy spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawcy umowa ta potrzebna jest, aby wyrejestrować samochód, który sprzedał.
Oraz w celu zgłoszenia ubezpieczycielowi sprzedaży auta.

Kupujący natomiast musi okazać tę umowę jako dokument wymagany do dopełnienia formalności, związanych z rejestracją samochodu.
 
Poniżej link do pobrania umowy sprzedaży samochodu:

Umowa sprzedaży samochodu

 
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy:
Sprzedającym (imię i nazwisko):.......................................................................................................................
PESEL: ...........................................................NIP: .........................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .................................................................................................................
wydany przez ....................................................................................................................................................
a
Kupującym (imię i nazwisko):..............................................................................................................................
PESEL: ...........................................................NIP: ...........................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................................................................................
wydany przez .....................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model .............................................................................. rok produkcji .................................................
nr silnika ............................................................................................................................................................
nr nadwozia .......................................................................................................................................................
nr rejestracyjny ................................................................ przebieg (km)...........................................................
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................................................
Słownie: ...........................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę
określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór
pojazdu.
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty
opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
............................................................... ...............................................................
Sprzedający Kupujący
 
 
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami